Archiv für Januar 2010

Tusk laureatem nagrody Karola Wielkiego

Donnerstag, 28. Januar 2010
Tegoroczny laureat: Donald Tusk, ?ród?o www.premier.gov.pl

Tegoroczny laureat: Donald Tusk, ?ród?o www.premier.gov.pl

W styczniu kuratorium Mi?dzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego og?osi?o, ?e tegorocznym jej laureatem jest polski premier Donald Tusk. Nagroda wr?czona zostanie w ratuszu w Akwizgranie 13 maja 2010 r., w dniu Wniebowst?pienia Pa?skiego, b?d?cego w Niemczech dniem wolnym od pracy.

Tusk zosta? wyró?niony za walk? o wolno?? i demokracje jak i za zas?ugi na politycznej scenie europejskiej. Polski premier by? jednym z tych, którzy przyczynili si? do zjednoczenia Europy i jako polityk reprezentuje dzi? Polsk? otwart? na ?wiat i wspó?pracuj?c? z s?siadami – tak argumentuje swoj? decyzj? kuratorium.

Mi?dzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego zosta?a ustanowiona po II wojnie ?wiatowej i przyznawana jest corocznie od 1950 roku wybitnym osobisto?ciom i instytucjom za zas?ugi w promowaniu pokoju i jedno?ci w Europie. Idea utworzenia nagrody zrodzi?a si? w warunkach zimnej wojny i podzielonej Europy na blok wschodni i zachodni. Nawi?zuje ona do Karola Wielkiego, uznawanego za prekursora integracji europejskiej.

Ceremonia wr?czania nagrody b?dzie mia?a miejsce, jak co roku, w Sali Cesarskiej akwizgra?skiego ratusza zbudowanego na fundamentach pa?acu Karola Wielkiego.

Laureaci nagrody otrzymuj? dyplom i medal z wizerunkiem Karola jak i 5 tysi?cy euro. W?ród uhonorowanych znajduj? si? Winston Churchill, Helmut Kohl, Vaclav Havel czy Tony Blair. Do wyró?nionych Polaków nale?? Bronis?aw Geremek, Jan Pawe? II i w tym roku Donald Tusk.

Leverkusen ? eine polnische Enklave

Donnerstag, 14. Januar 2010
Firma Bayer

Firma Bayer

von Dieter Trodler

Leverkusen ist eine Großstadt im Westen Deutschlands, genau zwischen den beiden größten Städten Nordrhein Westfalens ? zwischen Köln und Düsseldorf. Die Stadt ist ohne geschichtliche Tradition, weil sie erst um die Jahrhundertwende herum aus dem Zusammenschluss mehrerer kleiner Gemeinden entstanden ist. Dennoch spielt diese Stadt eine herausragende Rolle im Ensemble anderer, in der Nähe befindlicher Ansiedlungen. Die Stadt zeichnet sich nämlich durch die Existenz eines riesigen Arbeitgebers aus ? der Firma Bayer Leverkusen. Chemikalien, Medikamente, Saatgüter, Pflanzenschutzmittel und nicht zuletzt ein weit über seine Grenzen hinweg bekannter Sportverein machen BAYER, wie die Firma hier genannt wird, weltbekannt.

Es war schon im ausgehenden 19. Jahrhundert so, dass große Industrieunternehmungen eine starke Affinität auf den Zuzug fremder Arbeitskräfte ausübten. Siehe etwa die Zechen und Stahlwerke im Ruhrgebiet. Neben einer Vielzahl anderer ausländischer Mitbürger hat sich die Gruppe der polnisch Sprechenden und der Polen hier besonders assimiliert. Man muss beide Gruppen erwähnen, denn nimmt man nur die Gruppe der Polen, so ist diese, verglichen mit Menschen aus anderen Nationen, vergleichsweise klein: Sie beträgt seit Jahren konstant etwa 1000 Mitbürger ( lt. Ausländerstatistik der Stadt Leverkusen). Aber ein riesiges Heer polnisch und deutsch sprechender Menschen hat sich in den verflossenen Jahren aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, insbesondere aus Schlesien, in Leverkusen angesiedelt und sieht hier ihre neue Heimat.

BayArena

BayArena

Diese Gruppe bildet in dem Nationengemisch ein besonderes Völkchen. Polen ? das ist nämlich noch immer die gefühlte Heimat dieser Menschen und das hat nichts mit einer in vielen Zeitungen, Radio und Fernsehkommentaren geschmähten Gettoisierung zu tun. Man fühlt sich einfach wohl, den Klang der vertrauten Muttersprache zu hören und zu sprechen, man spürt den polnisch fühlenden Nachbarn in der Kirchenbank, man geht beim ?Schlesier? polnische Wurst- und Fleischwaren kaufen und man isst selbstverständlich schlesischen Kuchen vom schlesischen Bäcker.

Einkaufszentrum in Leverkusen

Einkaufszentrum in Leverkusen

Das heißt nicht, dass deutsche Produkte oder gar die deutsche Sprache völlig out wären. Nein. Man kauft auch deutsch und redet deutsch – überall – nur nicht unter seines gleichen.
Es hat sich hier beispielsweise eine besondere Feierkultur entwickelt. Die Menschen gehen polnisch Karneval feiern, sie gehen polnisch Silvester feiern und manches andere Fest wird auch in polnischsprachiger Gesellschaft gefeiert. Für den deutschen ?Außenseiter? eine völlig neue Erlebniswelt. Beispielsweise lernt man, dass diese Menschen ? ob Alt oder Jung ? bei einer Tanzveranstaltung kaum einen Tanz auslassen. In unserer deutschen Gesellschaft ist das Tanzvergnügen nicht mehr ?in?.

Nicht nur dies: Auch das religiöse Leben spielt hier eine andere, tradierte Rolle. Viele polnisch sprechende Paare lassen sich von einem polnischen Priester in einer polnischen Messe trauen, eine Reihe von Kindern gehen zur Kommunion in die polnische Messe und nicht wenige Eltern, vor allem die intellektuell anspruchsvollen sorgen dafür, dass ihre Kinder neben deutsch und den gängigen Gymnasialsprachen auch der polnischen Sprache mächtig sind.

Dies alles mit Gettobildung zu bezeichnen halte ich für absurd. Ganz im Gegenteil haben wir hier einen Bevölkerungsteil unter uns, der in der Regel die neue Heimat und die neue Gesellschaftsform bedingungslos angenommen hat und der darüber hinaus total zweisprachig ist, was man vom Gros der deutschen Bevölkerung nicht sagen kann.

Aber wie im Ruhrgebiet vor Jahrzehnten vorgelebt, wird sich in einiger Zeit auch hier eine Durchmischung der verschiedenen Bevölkerungsteile einstellen und die in diesem Beitrag geschilderten Lebensgewohnheiten werden kaum noch erkennbar sein. In die dann lebende Gesellschaft hier wird aber ein winzig kleiner, neuer Denk- und Erlebnisimpuls implantiert sein und das ist gut für unsere Menschen und gut für unsere gesellschaftliche Entwicklung.

Polscy absolwenci na niemieckim rynku pracy

Sonntag, 10. Januar 2010
Pozwolenia na prac? w Niemczech jeszcze do ko?ca kwietnia 2011 r.

Pozwolenia na prac? w Niemczech jeszcze do ko?ca kwietnia 2011 r.

“Co, jeszcze si? nie zarejestrowa?a??” – zdziwi?am si? us?yszawszy, ?e Basia b?d?c ju? rok w Niemczech jeszcze nie by?a w niemieckim Urz?dzie Pracy. To prawda, ?e Niemcy przed?u?y?y po raz ostatni okres przej?ciowy umo?liwiaj?cy im zamkni?cie rynku pracy dla Polaków a? do 2011 roku. Nie oznacza to jednak, ?e nie maj? oni prawa do rejestracji jako osoba szukaj?ca pracy.

Istniej? pewne udogodnienie, które warto wykorzysta?. Otó? od 1 stycznia 2009 roku Republika Federalna wprowadzi?a u?atwienia dla absolwentów szkó? wy?szych pochodz?cych z nowych krajów cz?onkowskich Europy ?rodkowo-Wschodniej, tj. tak?e z Polski. Zniesiono m. in. wymóg przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia, czy pracodawca nie by? w stanie znale?? pracownika niemieckiego b?d? z innego pa?stwa UE nie obj?tego okresem przej?ciowym.

Problem polega na tym, ?e Urz?dy Pracy w Niemczech s? cz?sto niedoinformowane i ich doradcy obs?uguj?cy pracowników z Polski udzielaj? im cz?sto mylnych informacji. Tak by?o te? w przypadku Basi:

“Bo wiesz, jak wreszcie posz?am si? zarejestrowa?, jeden z urz?dników powiedzia? mi, ?e z uzyskaniem pozwolenia na prac? nie b?dzie problemu. Jak przysz?am jednak po raz drugi z wype?nionym ju? formularzem inna pani by?a zdziwiona i musia?a najpierw podzwoni?, by si? upewni? co ze mn? zrobi?” – wspomina?a zirytowana.

Zasada jest taka. Rygorystyczna polityka Niemiec wobec pracowników z Polski, przede wszystkim tych z wy?szym wykszta?ceniem i z umiej?tno?ciami fachowymi poszukiwanymi na niemieckim rynku pracy, zmieni?a si? radykalnie. Procedury trwaj? nadal do?? d?ugo. Mog? jednak zosta? przyspieszone, je?li niemiecki pracodawca wstawi si? za swoim przysz?ym pracownikiem.

Do ko?ca kwietnia 2011 roku obowi?zuj? pozwolenia na prac?. Po tym terminie ka?dy Polak b?dzie dopuszczony do rynku pracy bez ogranicze?. Zanim jednak to nast?pi, mo?emy pracowa? w Niemczech legalnie tylko z pozwoleniem. Mo?na si? o nie stara? mieszkaj?c ju? na terenie Republiki Federalnej, tak jak Basia, lub m. in. przez Ochotniczy Hufiec Pracy przebywaj?c w Polsce. W tym wypadku nale?y z?o?y? podanie o pozwolenie na prac? jako pracownik go??. OHP kieruje wniosek o zatrudnienie do Agencji Pracy w Bonn. Poza tym istnieje nadal mo?liwo?? pracy sezonowej, oraz pracy jako student uczelni niemieckiej.

Po przepracowaniu roku w Niemczech na podstawie wa?nego pozwolenia na okre?lony okres, istnieje mo?liwo?? uzyskania pozwolenia bezterminowego.

Natomiast je?li kto? ma do?? prze?o?onych, to ma mo?liwo?? za?o?enia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Polacy, jak wszyscy inni mieszka?cy Unii, mog? inwestowa? w Niemczech i zarejestrowa? dzia?alno?? w ka?dej bran?y. Tu nie ma ogranicze?. Musi to by? jednak dzia?alno?? wykonywana samodzielnie i na w?asny rachunek.

A Basia? Znalaz?a pracodawc?, który wyst?pi? w jej imieniu o pozwolenie i czeka na pozytywn? odpowied? z Urz?du Pracy. Jestem przekonana, ?e rok 2010 przyniesie jej w Niemczech wiele sukcesów na polu zawodowym.