Archiv für Mai 2010

Hilfe für Hochwasseropfer in Polen

Freitag, 28. Mai 2010

hochwasser-in-polen
Von Leserinnen und Lesern des PolonusGermanus Blogs werde ich gefragt, ob sich auch PolonusGermanus an der Hilfe für Hochwasseropfer beteiligt. Ich, die Autorin der Seite, habe kein spezielles Konto eröffnet, verweise aber alle aus dem Ausland an die Caritas Polska in Warschau. Wer spenden möchte, kann sicher sein, dass das Geld die Opfer erreicht. Bei einer Überweisung aus dem deutschsprachigen Raum ins europäische Ausland, in diesem Fall nach Polen, müssen Sie folgende Angaben machen:

Empfänger: Caritas Polska
IBAN: PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677
SWIFT: BIGBPLPW
bei Kreditinstitut: Bank Millennium S.A.

Verwendungszweck: Hilfe für Hochwasseropfer (pomoc dla powodzian)

Diese Angaben finden Sie auch auf der Seite der Caritas Polska unter: http://www.caritas.pl/kontakty.php?id=1

Magdalena Kuckertz

20 czerwca 2010 r. wybierzemy Prezydenta

Donnerstag, 13. Mai 2010

Kto wprowadzi si? do Pa?acu Prezydenckiego? Dowiemy si? po wyborach

Kto wprowadzi si? do Pa?acu Prezydenckiego? Dowiemy si? po wyborach

Zdj?cie: http://www.prezydent.pl/

Osoby przebywaj?ce na sta?e b?d? czasowo na terenie Niemiec, a pragn?ce wzi?? udzia? w g?osowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, maj? mo?liwo?? oddania g?osu w obwodach g?osowania utworzonych w urz?dach konsularnych na terenie Republiki Federalnej. Wybory zosta?y wyznaczone na dzie? 20 czerwca 2010 r.

Prawo udzia?u w g?osowaniu (prawo wybierania) maj? pe?noletni obywatele polski po wpisie na list? wyborców sporz?dzon? za granic? przez konsula danego okr?gu wyborczego.

Wpis nast?puje na podstawie wniosku z?o?onego do w?a?ciwego konsula. Wniosek o wpisanie do spisu wyborców sk?ada si? ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub poczt? elektroniczn?. We wniosku nale?y poda?:
– nazwisko i imiona
– imi? ojca
– dat? urodzenia
– adres zamieszkania wyborcy w Polsce (w przypadku osób przebywaj?cych czasowo za granic?) lub adres zamieszkania w Niemczech (w przypadku osób przebywaj?cych na sta?e w Republice Federalnej)
– numer wa?nego polskiego paszportu lub numer wa?nego dowodu osobistego oraz miejsce i dat? jego wydania.

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granic? sk?ada si? najpó?niej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 17 czerwca 2010 r.

W przypadku przeprowadzania ponownego g?osowania (tzw. II tury wyborów) osoby znajduj?ce si? ju? na li?cie wyborców b?d? uj?te w spisie wyborców równie? w tym przypadku.

Dalsze informacje na temat wyborów uzyskaj? Pa?stwo w nast?puj?cych urz?dach konsularnych:

Wydzia? Konsularny Ambasady RP w Berlinie
Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin-Grünewald
tel.: (+49 30) 223130
faks: (+49 30) 22313212
Kompetencja terytorialna: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt i Thüringen

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Lindenallee 7, 50968 Köln
tel.: (+49 221) 937300
faks: (+49 221) 385074
Kompetencja terytorialna: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz i Saarland

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
Gründgensstr. 20, 22309 Hamburg
tel.: (+49 40) 611870
faks: (+49 40) 6325030
Kompetencja terytorialna: Bremen, Niedersachsen, Hamburg i Schleswig-Holstein

Konsulat Generalny RP w Monachium
Röntgenstr. 5, 81679 München
tel.: (+49 89) 4186080
faks: (+49 341) 471318
Kompetencja terytorialna: Baden-Württemberg i Bayern