Archiv für Juni 2010

II tura wyborów prezydenckich ju? 4 lipca 2010 r.

Donnerstag, 24. Juni 2010
Kandydat na prezydenta: Bronis?aw Komorowski, http://www.flickr.com

Kandydat na prezydenta: Bronis?aw Komorowski, http://www.flickr.com

Jak poda?a w poniedzia?ek, 21 czerwca 2010 r., Pa?stwowa Komisja Wyborcza, z dziesi?ciu kandydatów na prezydenta ?aden nie otrzyma? wi?cej ni? po?owy wa?nych g?osów, a to oznacza, ?e powtórnie pójdziemy do urn wyborczych. II tura odb?dzie si? w dniu 4 lipca 2010 roku.
 
W I turze najlepsze wyniki osi?gn?li kandydat PO Bronis?aw Komorowski, na którego zag?osowa?o 41,54 proc. Polaków i Jaros?aw Kaczy?ski, kandydat PiS, który otrzyma? 36,46 proc. wa?nych g?osów. Trzecie miejsce zaj?? Grzegorz Napieralski z SLD, uzyskuj?c 13,68 proc.

Kandydat na prezydenta: Jaros?aw Kaczy?ski, http://jaroslawkaczynski.info

Kandydat na prezydenta: Jaros?aw Kaczy?ski, http://jaroslawkaczynski.info

Pozostali kandydaci otrzymali kolejno:
– Janusz Korwin-Mikke: 2,48 proc.
– Waldemar Pawlak: 1,75 proc.
– Andrzej Olechowski: 1,44 proc.
– Andrzej Lepper: 1,28 proc.
– Marek Jurek: 1,06 proc.
– Bogus?aw Zi?tek: 0,18 proc.
i Kornel Morawiecki: 0,13 proc. g?osów.

G?osowanie zosta?o przeprowadzone w 25 774 obwodach w kraju i z granic?. Uprawnionych do g?osowania by?o ponad 30 mln wyborców. Frekwencja wynios?a prawie 55 proc.

W bitwie o Pa?ac Prezydencki walk? tocz? nadal dawaj kandydaci: Bronis?aw Komorowski i Jaros?aw Kaczy?ski. Kto ostatecznie zwyci??y, zadecydujemy za niespe?na dwa tygodnie.