Archiv für September 2010

Monachium: miasto piwem p?yn?ce

Mittwoch, 29. September 2010
Zdj?cie: Bernd Grap; namiot na Oktoberfest

Zdj?cie: Bernd Grap; namiot na Oktoberfest

Podczas gdy jedni z t?sknot? wspominaj? letnie wieczory i popadaj? w melancholijny nastrój, w Bawarii, a dok?adnie w jej stolicy, zabawa wre na ca?ego. Tradycyjny festyn ludowy nazywany Oktoberfest (?wi?to Pa?dziernikowe) trwa w tym roku od 18 wrze?nia do 4 pa?dziernika.

Ten rok jest rokiem jubileuszowym: festyn obchodzi bowiem swoje 200. urodziny. Od roku 1810 rokrocznie na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika na co dzie? spokojne i do?? konserwatywne Monachium przekszta?ca si? w p?pek ?wiata dla mi?o?ników piwa i bawarskiego folkloru. Go?cie zje?d?aj? si? ze wszystkich stron globu. Na trenie obejmuj?cym ponad 42 ha i nazywanym Theresienwiese (B?onie Teresy) spotka? mo?na osobisto?ci niemieckiej sceny politycznej, ?mietank? finansow? oraz gwiazdy i gwiazdeczki mi?dzynarodowego show businessu. Równie? normalni ?miertelnicy maj? mo?liwo?? uczestniczenia w zabawie, musz? si? jednak liczy? ze s?onymi cenami ? litr piwa kosztuje tu bowiem ponad 8 ? – ponadto trzeba odpowiednio wcze?nie zarezerwowa? miejsce w namiocie.

Obok 14 olbrzymich hal ustawianych specjalnie na t? okazj? piwosze mog? si? w tym roku posili? w 95 wi?kszych i 21 mniejszych punktach gastronomicznych, przejecha? si? na karuzeli lub skorzysta? z innej oferty festynu obejmuj?cej ponad 268 przeró?nych atrakcji jarmarcznych.

Zdj?cie: Bernd Grap; kelnerki serwuj?ce piwo

Zdj?cie: Bernd Grap; kelnerki serwuj?ce piwo

Podczas Oktoberfest u niejednego piwosza poziom alkoholu we krwi przekracza dopuszczalny limit, dlatego te? teren patrolowany jest przez liczne jednostki policji i s?u?b? medyczn?.

Tego typy festyny maj? swoj? d?ug? histori?. Bawarskie prawo dotycz?ce wa?enia piwa zezwala?o na jego produkcj? mi?dzy 29 wrze?nia a 23 kwietnia. Przed nowym sezonem nale?a?o wi?c zu?y? stare zapasy. W tym celu organizowano do?ynki chmielowe. Monachijski festyn nawi?zuje ponadto do za?lubin bawarskiego ksi?cia Ludwika, pó?niejszego króla Bawarii, z ksi??niczk? Therese von Sachsen-Hildburghausen, które odby?y si? 12 pa?dziernika 1810 r. Z tej okazji na ??kach przed murami miasta, na dzisiejszych ?B?oniach Teresy?, zorganizowano wy?cigi konne. Poniewa? impreza cieszy?a si? du?? popularno?ci? w?ród mieszka?ców miasta, dwór królewski zadecydowa? o powtórzeniu imprezy – i tak zrodzi?a si? tradycja monachijskiego Oktoberfest, który pocz?tkowo mia? sportowy charakter, a dzi? jest ?wi?tem piwa i jednym z najwi?kszych na ?wiecie festynów ludowych.