Archiv für Januar 2011

Swobodny przep?yw pracowników od 1.5.2011r.

Freitag, 28. Januar 2011

Pozwolenie na prac? przechodzi od 1 maja do lamusa, zdj?cie: Kuckertz

Pozwolenie na prac? przechodzi od 1 maja do lamusa, zdj?cie: Kuckertz


Pierwszego maja 2011r. ko?czy si? w Niemczech okres przej?ciowy maj?cy chroni? tamtejszy rynek pracy przed swobodnym nap?ywem pracowników z nowych pa?stw Unii, które s? jej cz?onkami od 2004 roku. Republika Federalna wyczerpa?a tym samym swoje prawo maksymalnie, tj. przez siedem lat od rozszerzenia ogranicza?a wolny dost?p do rynku pracy pracownikom z Litwy, ?otwy, Estonii, S?owacji, S?owenii, Czech, W?gier i Polski. Jeszcze tylko do ko?ca kwietnia 2011r., aby legalnie pracowa? w Niemczech, obywatele tych pa?stw musz? stara? si? o pozwolenie na prac?.

Na podstawie Traktatu ustanawiaj?cego Wspólnot? Europejsk? wszyscy obywatele nowo przyj?tych pa?stw cz?onkowskich po przyst?pieniu swojego kraju do Unii maj? teoretycznie natychmiast prawo korzysta? zarówno ze swobodnego przep?ywu pracowników, jak i ze swobodnego przep?ywu us?ug przez granice pa?stw. W 2004r. zdecydowano si? jednak zawiesi? swobod? przep?ywu pracowników w stosunku do nowo przyj?tych krajów cz?onkowskich.

Z okresu przej?ciowego, podzielonego na trzy fazy (2 + 3 + 2 lata), mi?dzy 2004 a 2009r. zrezygnowa?y prawie wszystkie stare pa?stwa Unii, z wyj?tkiem Niemiec i Austrii. W obliczu wyga?ni?cia ogranicze?, co nast?pi w dniu 1.5.2011r., Niemcy obawiaj? si? fali tanich emigrantów zarobkowych.

Nie da si? jednak przewidzie?, ilu pracowników z nowych pa?stw cz?onkowskich przyjedzie do Niemiec po tym terminie. Instytuty gospodarcze zajmuj?ce si? badaniem rynku podaj? sprzeczne wyliczenia. Wed?ug niemieckiego Instytutu Naukowego ds. Rynku Pracy i Kszta?cenia Zawodowego (IAB) liczba ta nie przekroczy 100 tys.

Niemcy nie tylko martwi? si? o swoje miejsca pracy, lecz tak?e o wysoko?? zarobków i przewiduj?, ?e po 1 maja liczba bezrobotnych wzro?nie o 0,07 do 0,2 proc., natomiast zarobki spadn? o 0,15 do 0,4 proc.

Powód do zmartwienia maj? te? pracodawcy zatrudniaj?cy pracowników sezonowych. Z chwil? braku ogranicze? na rynku pracy, licz? si? z tym, ?e trudniej b?dzie im znale?? pracowników z Europy ?rodkowo-Wschodniej, którzy teraz ju? bez przeszkód b?d? stara? si? o lepiej p?atne i d?ugoterminowe zatrudnienie.

Swobodny przep?yw pracowników oznacza dla obywateli nowych pa?stw cz?onkowskich (z wyj?tkiem Bu?garii i Rumunii, dla których ograniczenia po tym terminie nadal obowi?zuj?), ?e pracuj?cy do tej pory na czarno w Niemczech, wreszcie b?d? mogli zalegalizowa? swoje zatrudnienie. Dotyczy to przede wszystkim osób pracuj?cych jako pomoc domowa lub opiekuj?cych si? osobami starszymi.

Jak podaj? media, po wyga?ni?ciu okresu przej?ciowego najwi?ksze szanse na zatrudnienie b?d? mieli in?ynierowie, piel?gniarki, informatycy oraz osoby zatrudnione do pomocy przy osobach starszych lub w gospodarstwie domowym.