Archiv für März 2011

Uznawanie zagranicznych dyplomów

Donnerstag, 31. März 2011

Wkrótce zostanie uruchomiona nowa infolinia

Wkrótce zostanie uruchomiona nowa infolinia

Niemiecka Rada Ministrów przyj??a dnia 23.3.11r. projekt ustawy maj?cej na celu u?atwienie uznawania zagranicznych dyplomów i skierowa?a go do Bundestagu. Ustawa (Anerkennungsgesetz) przewiduje jednakowe szanse dla wszystkich obcokrajowców mieszkaj?cych i pracuj?cych w Niemczech.

Po wej?ciu w ?ycie ustawy ka?dy niezale?nie od kraju pochodzenia, równie? obywatele pa?stw nie nale??cych do Unii Europejskiej, b?dzie mia? prawo do z?o?enia wniosku o uznanie zdobytych w ojczy?nie kwalifikacji zawodowych. Proces ten ma trwa? nie d?u?ej ni? trzy miesi?ce. Po tym okresie wnioskodawca otrzyma informacje o uznaniu dyplomu lub wiadomo??, gdzie mo?e si? dokszta?ci?, aby uzupe?ni? wymagane kwalifikacje.

Ustawa przewiduje tak?e uruchomienie ogólnoniemieckiej linii informacyjnej, gdzie petenci b?d? mogli uzyska? bli?sze informacje na ten temat.