Archiv für Juni 2011

Kursy integracyjne ? inwestycja w przysz?o??

Donnerstag, 16. Juni 2011

lekcja-jezyka-niemieckiego-w-vhs-euskirchen
Kurs integracyjny na VHS Euskirchen

Od 1 maja 2011 r. Polacy mog? bez przeszkód szuka? pracy na terenie ca?ej Unii Europejskiej. Okresy przej?ciowe w Niemczech czy Austrii nale?? do przesz?o?ci. Po wjazdach zarobkowych do Anglii czy Irlandii wielu zastanawia si? teraz nad mo?liwo?ci? pracy u naszych zachodnich s?siadów.

Po dobie kryzysu Niemcy szukaj? wykwalifikowanych pracowników. Na niemieckim rynku pracy obok kwalifikacji zawodowych od obcokrajowców wymagana jest jednak te? znajomo?? j?zyka niemieckiego. Czasami wystarcza angielski, ale takie posady s? tu rzadko?ci?. Dlatego od paru lat istnieje mo?liwo?? intensywnej nauki j?zyka na tak zwanych kursach integracyjnych, które dofinansowywane s? przez Urz?d Federalny ds. Migrantów i Uciekinierów (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF).

Kursy te adresowane s? do obcokrajowców przebywaj?cych legalnie na terenie Republiki Federalnej i pragn?cych si? tu osiedli?. W programie przewidziana jest nie tylko nauka j?zyka. Kursanci ucz? si? tak?e historii Niemiec, poznaj? na konkretnych przyk?adach kultur? niemieckoj?zyczn?. Wyk?adowcy prowadz? tak?e zaj?cia dotycz?ce polityki i systemu politycznego w Niemczech.

kurs-integracyjny-vhs-euskirchen
Kursanci pochodz? z ró?nych krajów

Kurs obejmuje z regu?y 645 godzin lekcyjnych, z czego 600 przeznaczonych jest na nauk? j?zyka i 45 na polityk? i histori? Niemiec. Instytucje prowadz?ce kursy integracyjne to przede wszystkim tzw. Uniwersytety Ludowe (VHS Volkshochschule), finansowane przez gminy i miasta, jak i prywatne szko?y j?zykowe.

Zaj?cia odbywaj? si? z regu?y codziennie przed po?udniem i trwaj? od 5 do 6 godzin lekcyjnych. Kurs ko?czy si? egzaminem j?zykowym na poziomie ?rednio zaawansowanym i umo?liwia zdobycie certyfikatu B1, jak i przewiduje egzamin z wiedzy o polityce, kulturze i historii Niemiec.

Ka?da z instytucji oferuj?cych kursy integracyjne zaprasza zainteresowanych w regularnych odst?pach czasowych na spotkania informacyjne i pomaga w zdobyciu miejsca na kursie jak i jego dofinansowania.

Wi?cej informacji na temat kursów integracyjnych, adresy instytucji, jak i wnioski o miejsce i jego dofinansowanie znajd? Pa?stwo na portalu integracyjnym Urz?du Federalnego ds. Migrantów i Uciekinierów (BAMF) pod adresem:

http://www.integration-in-deutschland.de