Archiv für September 2011

Informacje dot. g?osowania na terenie Niemiec

Mittwoch, 14. September 2011

wybory-do-sejmu-i-senatu-2011Jak ju? Pa?stwa informowa?am wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone zosta?y na dzie? 9 pa?dziernika 2011r. W ostatnich dniach Ambasada RP w Berlinie pada?a szczegó?owe informacje o rejestracji i sposobie g?osowania.
 
 
Obywatele polscy przebywaj?cy w dniu wyborów w Niemczech lub mieszkaj?cy na terenie Republiki Federalnej na sta?e b?d? mogli wzi?? udzia? w g?osowaniu, je?eli posiadaj? wa?ny polski paszport lub wa?ny polski dowód osobisty oraz zostan? wpisani na podstawie osobistego zg?oszenia do spisu wyborców sporz?dzanego przez konsula w?a?ciwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.
 
 
W obwodach g?osowania utworzonych na terenie Niemiec g?osowanie odb?dzie si? w lokalach obwodowych komisji wyborczej mi?dzy godzin? 7.00 a 21.00. Prawo wybierania ma ka?dy obywatel polski, który najpó?niej w dniu g?osowania ko?czy 18 lat. Informacja o siedzibach i numerach obwodowych komisji wyborczych podana zostanie do publicznej wiadomo?ci przez w?a?ciwego miejscowo konsula najpó?niej w 21 dniu przed dniem wyborów.
 
 
Zg?oszenie do spisu wyborców mo?na wnie?? do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub poczt? elektroniczn?. Na stronie Ambasady RP w Berlinie zosta? uruchomiony interaktywny formularz zg?oszeniowy e- wybory, umo?liwiaj?cy samodzieln? rejestracj? w spisie za po?rednictwem internetu:
 
http://www.berlin.polemb.net/index.php?document=2234
 
 
Zg?oszenie powinno zawiera? nast?puj?ce informacje:
 
1. Nazwisko
2. Imi? (imiona)
3. Imi? ojca
4. Data urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL, je?li wyborca go posiada
6. Miejsce pobytu za granic?
    a) miejscowo??
    b) ulica, nr domu, nr mieszkania
    c) kod pocztowy
7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce, je?eli osoba jest zameldowana na pobyt sta?y w Polsce lub jest w Polsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek
    a) miejscowo??/gmina
    b) ulica, nr domu, nr mieszkania
    c) kod pocztowy
8. Numer wa?nego polskiego paszportu
    a) data wydania paszportu
    b) miejsce wydania paszportu
    c) data up?ywu wa?no?ci
9. Numer wa?nego dowodu osobistego. Dane dotycz?ce dowodu osobistego podaje si? w pa?stwach Unii Europejskiej oraz w innych pa?stwach, do których mo?na wjecha? na podstawie dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wype?nienie pkt 8.
    a) data wydania dowodu osobistego
    b) miejsce wydania dowodu osobistego
    c) termin wa?no?ci
10. Deklaracja sposobu g?osowania
    a) osobi?cie
    b) korespondencyjnie.
Zamiar g?osowania korespondencyjnego mo?e by? zg?oszony w?a?ciwemu terytorialnie konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.
11. Dane kontaktowe
    a) adres e-mail
    b) nr telefonu
 
Osoby, które chc? odda? g?os w dniu g?osowania w lokalu wyborczym, musz? zg?osi? si? do spisu sporz?dzanego przez konsula najpó?niej w 3 dniu przed dniem wyborów, czyli najpó?niej w dniu 6 pa?dziernika 2011r. do godz. 16.15, za po?rednictwem programu e- wybory do godz. 24.00.
 
Powy?szy wymóg wcze?niejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadaj?cych za?wiadczenie o prawie do g?osowania. Osoby stale zamieszka?e w kraju, wyje?d?aj?ce za granic?, maj?ce zamiar wzi?? udzia? w g?osowaniu za granic?, powinny zaopatrzy? si? przed wyjazdem w za?wiadczenie o prawie do g?osowania, wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 
Na ??danie osoby uprawnionej zmieniaj?cej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu wyborców, wydaje za?wiadczenie o prawie do g?osowania w miejscu pobytu w dniu g?osowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
G?osowanie korespondencyjne
 
Kodeks wyborczy wprowadzi? za granic? mo?liwo?? g?osowania korespondencyjnego. Je?li wyborca zamierza skorzysta? z tej formy g?osowania deklaracja w tym zakresie, wyra?ona w zg?oszeniu do spisu wyborców, musi wp?yn?? do konsula najpó?niej w 15 dniu przed dniem wyborów. Ze wzgl?du na to, ?e termin ko?cowy zapisu przypada?by na sobot?, zg?oszenia do wyborów korespondencyjnych dokona? b?dzie mo?na najpó?niej w dniu 26 wrze?nia 2011r. do godz. 16.15, za po?rednictwem programu e- wybory do godz. 24.00.
 
Konsul wysy?a do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyrazi? zamiar g?osowania korespondencyjnego, pakiet wyborczy zawieraj?cy:
1. zaadresowan? kopert? zwrotn?
2. karty do g?osowania
3. kopert? na karty do g?osowania
4. o?wiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g?osu
5. instrukcj? g?osowania
 
Przes?anie do konsulatu koperty z kartami do g?osowania odbywa si? na koszt g?osuj?cego.

Konsul musi otrzyma? kopert? zwrotn? do czasu zako?czenia g?osowania tj. do godz. 21.00 w dniu 9 pa?dziernika 2011 r. Wyborca mo?e równie? osobi?cie dostarczy? kopert? zwrotn? do w?a?ciwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zako?czenia g?osowania.