Archiv für Januar 2012

Liczba mieszka?ców Niemiec znowu ro?nie

Freitag, 27. Januar 2012

ludnosc-niemiecka
Komunikat o wzro?cie liczby ludno?ci w Niemczech, który us?ysza?am na pocz?tku stycznia w niemieckich mediach, nie przyci?gn??by zbytnio mojej uwagi, gdyby nie fakt, ?e za tymi liczbami kryj? si? Polacy. Zawsze, gdy w Republice Federalnej mówi si? o Polsce lub jej mieszka?cach, wyostrzaj? si? moje zmys?y.

Niemiecki Urz?d Statystyczny wyliczy?, ?e w 2011 r., po raz pierwszy od roku 2002, liczba mieszka?ców zwi?kszy?a si? o 50 tys. i wynios?a tym samym 81,8 mln. W ostatnich latach spo?ecze?stwo Niemiec systematycznie mala?o. W 2010 r. o 51 tys. Rok wcze?niej o 210 tys. A w roku 2009 nawet o 215 tys.

Przyczyn? zesz?orocznego przyrostu ludno?ci jest wi?ksza migracja z zagranicy. Oznacza to, ?e porównuj?c wyjazdy i przyjazdy urz?dy po odliczeniu wracaj?cych do ojczyzn obcokrajowców lub wyje?d?aj?cych Niemców zarejestrowa?y 240 tys. wi?cej nowych imigrantów. Ta liczba nie tylko zredukowa?a skutki deficytowego przyrostu naturalnego, lecz umo?liwi?a osi?gni?cie wyniku dodatniego. Od maja 2011 r. – czyli otarcia rynku pracy dla o?miu krajów, które przyst?pi?y do Unii Europejskiej w 2004 roku – do Niemiec przybywa miesi?cznie ponad 28 tys. nowych obywateli Unii.

Najbardziej interesuj?ce w tej wiadomo?ci dla mnie by?o to, ?e najwi?ksz? grup? w?ród wszystkich imigrantów, nie tylko tych z Europy, stanowi? Polacy. Przed otwarciem rynku pracy Polonusi pracowali w Niemczech g?ównie jako pracownicy sezonowi. Teraz mog? legalnie dosta? zatrudnienie i przejmowani s? cz?sto przez dotychczasowych pracodawców na sta?e.