Archiv für März 2012

Prezydent narodu niemieckiego: Joachim Gauck

Dienstag, 27. März 2012

bronislaw-komorowski-wita-joachima-gaucka
zdj?cie: Wojciech Grz?dzi?ski/KPRP

W pi?tek, 23 marca 2012 r., zosta? zaprzysi??ony nowy prezydent Niemiec Joachim Gauck. 72-letni by?y pastor pochodz?cy z Wschodnich Niemiec i by?y szef Urz?du ds. Akt Komunistycznych S?u?b Bezpiecze?stwa, nazywanych w skrócie Stasi, zosta? wybrany na to stanowisko w niedziel?, 18 marca, przez Zgromadzenie Federalne uzyskuj?c 991 g?osów spo?ród 1232 mo?liwych.

Czysta formalno??

G?osowanie by?o czyst? formalno?ci?, gdy? kandydatura Gaucka zosta?a zg?oszona wspólnie przez partie koalicji rz?dz?cej, chadeck? CDU i liberaln? FDP, oraz przez partie opozycyjne, tj. socjaldemokratów z SPD i Zielonych. Pozostali kandydaci, Beate Klarfeld z postkomunistycznej Lewicy i Olaf Rose popierany przez skrajnie prawicow? NPD, byli bez jakichkolwiek szans, co odzwierciedli?o si? w ich wyniku. Beate Klarfeld uzyska?a jedynie 126 g?osów. Na kandydata Narodowodemokratycznej Partii Niemiec odda?y g?os jedynie trzy osoby.

Nadwyr??ony wizerunek urz?du

Zmiana na stanowisku g?owy pa?stwa by?a konieczna, gdy? poprzednik Christian Wulff poda? si? do dymisji 17 lutego po wyst?pieniu prokuratury z Hanoweru o uchylenie mu immunitetu. Od miesi?cy prasa niemiecka zarzuca?a Wulffowi zbyt bliskie powi?zania ze ?wiatem biznesu. Po zaostrzeniu si? podejrze? o przyjmowanie korzy?ci maj?tkowych Christian Wulff zmuszony zosta? odej?? na polityczn? emerytur?.

Autorytet

Joachim Gauck ma trudne zadanie do zrealizowania. Musi odbudowa? zaufanie pok?adane w g?ow? pa?stwa i oczy?ci? mocno naruszony wizerunek tego urz?du. Jego dotychczasowa dzia?alno??, bezpartyjno?? i szerokie poparcie zarówno w?ród polityków jak i spo?ecze?stwa s? dobrym zapleczem.

Pierwsza podró? zagraniczna

Tak jak poprzednicy równie? Joachim Gauck na cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej wybra? Polsk?. Przyby? do Warszawy w dniu 26 marca z dwudniow? wizyt? robocz? i spotka? si? zarówno z prezydentem Komorowskim jak i premierem Tuskiem.
Donald Tusk i Joachim Gauck
zdj?cie: www.premier.gov.pl