Archiv für April 2012

Proces uznawania dyplomów uregulowany

Samstag, 14. April 2012

polskie-swiadectwa

Jak podaje w o?wiadczeniu prasowym niemieckie Ministerium O?wiaty i Nauki (BMBF) przy wspó?pracy z niemieckim Urz?dem ds. Migrantów i Obcokrajowców (BAMF) i Instytutem Federalnym ds. Kszta?cenia Zawodowego (BIBB) 1 kwietnia 2012 r. wesz?a w Niemczech w ?ycie ustawa reguluj?ca proces uznawania kwalifikacji zdobytych za granic? (Anerkennungsgesetz). Ka?dy obcokrajowiec nie?alenie od kraju pochodzenia uzyska? dzi?ki nowym przepisom prawo do rozpatrzenia jego wniosku o uznanie kwalifikacji zdobytych w ojczy?nie. Po z?o?eniu wymaganych dokumentów nowe przepisy przewiduj?, ?e wnioskodawca w ci?gu trzech miesi?cy uzyska odpowied? od instytucji do tego powo?anej.

Niemcy dzi?ki tej ustawie otwieraj? wreszcie drog? wykwalifikowanym imigrantom do wykonywania swojego zawodu tak?e na terenie Republiki Federalnej. W Niemczech nie jest rzadko?ci?, ?e taksówkarz, sprz?taczka czy wo?ny w szkole to obcokrajowiec posiadaj?cy wy?sze wykszta?cenie. Ich dyplom nie by? jednak do tej pory uznawany przez niemieckie urz?dy, bo zdobyty zosta? na przyk?ad w Afryce, b?d? w Azji. Na niemieckim rynku pracy osoby takie by?y dotychczas stawiane na równi z niemieckimi pracownikami niewykwalifikowanymi i nie mia?y szans na pracowanie w wyuczonym zawodzie.

?Dzi?ki tej ustawie na przyk?ad wykwalifikowany lekarz z zagranicy mo?e wreszcie pracowa? jako lekarz i nie musi d?u?ej je?dzi? taksówk??, mówi niemiecka minister o?wiaty Annette Schavan. ?Nowe przepisy gwarantuj? tym osobom sprawiedliwe traktowanie i zapewniaj? respektowanie ich kwalifikacji?, dodaje.

Szacuje si?, ?e nowe przepisy mog? zmieni? sytuacj? zawodow? w przypadku 300 tys. imigrantów. ?Ustawa dot. uznawania dyplomów to wielki krok naprzód w ramach niemieckiej polityki integracyjnej?, podkre?la minister Schavan. Poza tym daje Niemcom mo?liwo?? pozyskania nowych fachowców poszukiwanych na rynku pracy.

Z wej?ciem w ?ycie ustawy rusza równie? nowy portal informacyjny www.anerkennung-in-deutschland.de oraz infolinia +49 (0)30-1815-1111, czynna od poniedzia?ku do pi?tku od godz. 9.00 do 15.00. ?Tutaj ka?dy, kto zachce podda? ocenie swoje kwalifikacje zdobyte za granic?, uzyska informacje do jakiej instytucji ma si? zwróci??, informuje niemiecka minister o?wiaty. Petent dowie si? te? na portalu lub dzwoni?c na infolinie, jakie dokumenty ma z?o?y?, jak przebiega proces uznawania kwalifikacji i jakie przepisy maj? w tym procesie zastosowanie. Zarówno portal jak i infolinia dost?pne s? w j?zyku niemieckim i angielskim.

?Osobom zainteresowanym uznaniem kwalifikacji u?atwiamy integracj? na niemieckim rynku pracy i w systemie zatrudnienia: elektryk z Tad?ykistanu i piel?gniarka z Chile mog? w ko?cu wykorzysta? w Niemczech swój ca?y zawodowy potencja? i dzi?ki dodatkowym szkoleniom jeszcze go polepszy??, mówi szef BIBB Friedrich Hubert Esser.

Nowa ustawa reguluje post?powanie w przypadku zawodów podlegaj?cych prawu federalnemu. Niemieckie landy, do których nale?? kompetencje w zakresie szkolnictwa zawodowego, zapowiedzia?y dostosowanie przepisów krajowych do ustawy federalnej. To dotyczy mi?dzy innymi zawodów takich jak nauczyciel lub in?ynier.

Równie? w przypadku Polaków, którzy jako obywatele Unii jeszcze przed ustaw? nie powinni mie? wi?kszych problemów z uznaniem polskiego dyplomu, nowa ustawa jest interesuj?ca, gdy? przy?piesza proces uznawania kwalifikacji i redukuje b??dne ko?o, w które wpada? ka?dy usi?uj?cy uzyska? konkretne informacje na temat uznania jego kwalifikacji.

Osterbräuche: ?Gesegnetes? oder ?Gießmontag?

Donnerstag, 5. April 2012

frohe-ostern-wesolych-swiatOstern ist ein kirchliches Fest der Auferstehung Jesu Christi und wird in allen christlichen Ländern gefeiert. Die nationalen und regionalen Osterbräuche sind es jedoch, die die Tage der Karwoche in jedem Land anderes prägen.

In Polen gibt es an den Ostertagen zwei Gebräuche, die man meines Wissens so in Deutschland nicht findet.

??wi?conka? (Gesegnetes)

Am Karsamstagvormittag gehen Familien in Polen mit einem Körbchen, das auf Polnisch ??wi?conka? (Gesegnetes) heißt, in die Kirche, um Speisen für das Frühstück am Ostersonntag segnen zu lassen. Die Körbchen werden schön geschmückt und beinhalten meistens bunt bemalte Eier, Brot, Wurst, Salz, Pfeffer und Kuchen. Sie werden auf einen Tisch in der Kirche abgestellt und jeder schaut heimlich, wer das schönste Körbchen hat. Nach einem Gebet werden sie von einem Priester gesegnet und mit Weihwasser besprengt. Ein Teil aus den Körbchen wird direkt in der Kirche für die Armen gespendet. Am Ostersonntag werden die gesegneten Eier geschält und mit der Familie am Festtisch geteilt. Dabei wünschen sich die Familienmitglieder frohe Ostern.

??migus-dyngus? (Gießmontag)

Das zweite, typisch polnische Brauchtum ist der ??migus-dyngus?, genannt auch ?lany poniedzia?ek?, zu Deutsch ?nasser Montag? oder ?Gießmontag?.

Wie der Name schon verrät, findet er am Ostermontag statt. An diesem Tag bespritzen sich alle, Jung oder Alt, mit Wasser, dem Symbol für Reinheit und Fruchtbarkeit. Diese Tradition hat ihren Ursprung in heidnischen Bräuchen. Im Frühjahr wurden junge, noch nicht verheiratete Frauen von Männern mit Wasser besprengt. Man glaubte, dass dies ihre Chancen erhöhte, bald einen Ehemann zu finden.

Heute warten auf diesen Tag vor allem Kinder und Jugendliche. Andere Menschen mit Wasser unbestraft nass machen zu dürfen, macht viel Spaß. An diesem Tag sind in Polen ein Regenschirm oder eine Regenjacke angesagt, wenn man den Wasserangriffen einigermaßen Widerstand leisten möchte. Eine Garantie für trockene Kleidung gibt es am Ostermontag jedoch nicht. Während Jugendliche auf der Straße mit Eimern voller Wasser laufen und sogar ganze Wassereimer durch geöffnete Bustüren schütten, bevorzugen ältere Generationen ein Fläschen Parfüm. Jeder kann nun für sich entscheiden, welche Variante nassgespritzt zu werden ihm die liebere ist.

Um diese Bräuche zu erleben, lohnt es sich, an Ostertagen Polen zu besuchen. Nur so erlebt man den polnischen Zauber dieser Tage und bekommt ?nasse Füße?.

In diesem Sinne frohe Ostern und Weso?ych ?wi?t Wielkanocnych

wünscht

Magdalena Kuckertz