Archiv für November 2012

Witamy w Niemczech ? broszura po polsku

Mittwoch, 28. November 2012

witamy-w-niemczechW erze globalizacji nie dziwi ju? nikogo, ?e Polacy emigruj? w poszukiwaniu pracy, dobrobytu lub z ciekawo?ci i ch?ci prze?ycia wielkiej przygody. Do tego trzeba si? jednak dobrze przygotowa?. Takie jest moje zdanie.

Du?ym u?atwieniem w tym przedsi?wzi?ciu jest broszura Federalnego Urz?du ds. Migracji i Uchod?ców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) w Niemczech. To bezp?atna ksi??eczka informuj?ca o przepisach na terenie Republiki Federalnej dotycz?cych obcokrajowców. Zawiera te? wa?ne adresy i wskazówki o kursach j?zykowych, porady na temat procesu uznawania dyplomów, istotne wiadomo?ci o rynku mieszkaniowy, pracy i szko?ach.

Publikacj? polecam te? osobom pragn?cym si? dowiedzie? czego? o niemieckiej s?u?bie zdrowia, sektorze bankowym i ubezpieczeniach.

Broszura jest w j?zyku polskim i mo?na j? zamówi? pod adresem:

Publikationsversand der Bundsregierung
Postfach 481009, 18132 Rostock
Adres internetowy: www.bmi.bund.de