Archiv für Februar 2013

Deutsche Welle: skarbnica wiedzy w necie

Donnerstag, 21. Februar 2013

oferta-jezykowa-deutsche-welle 
zdj?cie: Magdalena Kuckertz

Czasami zastanawiam si?, jak nasi rodzice i dziadkowie radzili sobie bez osi?gni?? wspó?czesnej techniki. Na my?li mam tu przede wszystkim internet. W nauce j?zyków obcych jest on bardzo pomocny. Wystarczy par? klikni?? i ju? mo?emy online sprawdzi? nasz? znajomo?? j?zyka obcego, pos?ucha? wiadomo?ci lub zrobi? par? ?wicze?. Jedyny problem to gdzie ich szuka??
 

Tak si? sk?ada, ?e w mojej praktyce nauczycielskiej mog? z moimi uczniami w czasie zaj?? korzysta? z komputerów. Dlatego te? ch?tnie pokazuj? im jak szuka?, by znale??. Strona, któr? polecam osobom ucz?cym si? j?zyka niemieckiego, to oferta stacji radiowo-telewizyjnej Deutsche Welle: http://www.dw.de/themen/s-9077
 
Na jej pierwszej stronie w prawym rogu widnieje informacja: Deutsch Lernen.
http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 
Po klikni?ciu na to has?o otwiera si? podstrona, gdzie czytamy: Deutschkurse.
http://www.dw.de/deutsch-lernen/deutschkurse/s-2068
 
Tu znale?? mo?na ofert? kursów do nauki indywidualnej na wszystkich poziomach. Osoby nie znaj?ce swojego stopnia zaawansowania, maj? mo?liwo?? przetestowania wiedzy pod:
http://einstufungstest.dw.de/index.php?L=2

Ci, którzy nie ufaj? zbytnio swojej znajomo?ci j?zyka, mog? te? rozpocz?? przygod? z Deutsche Welle na stronie, gdzie cz??? informacji napisana jest w j?zyku polskim: http://www.dw.de/nauka-niemieckiego/s-2732
 
?Niemiecka fala? to jedna wielka skarbnica wiedzy. Jej oferta obejmuje mi?dzy innymi kursy audio-wizualne, interesuj?ce informacje dla nauczycieli j?zyka niemieckiego, ?wiczenia fonetyczne z mo?liwo?ci? powtórki s?ownictwa, telenowel?, wiadomo?ci z kraju i zagranicy.
 
Mnie najbardziej zainteresowa?y teksy ze s?owniczkiem i pytaniami do tekstu, które mo?na wspaniale wykorzysta? na zaj?ciach z osobami ?rednio- i bardziej zaawansowanymi w nauce niemieckiego. Znale?? mo?na je pod: Top-Thema mit Vokabeln: http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
 
Przekonajcie si? Pa?stwo sami!