Archiv für November 2013

Umowa koalicyjna podpisana

Freitag, 29. November 2013

9122009-ix-pl-niem-konsultavje-miedzyrzadowewwwpremier

Angela Merkel i Donald Tusk w 2009 r.
zdj?cie: www.premier.gov.pl

Nareszcie dosz?o do porozumienia. Ponad dwa miesi?ce po wyborach do Bundestagu, które odby?y si? 22 wrze?nia 2013 r., wszystko wskazuje na to, ?e Angela Merkel pozostanie kanclerzem przez kolejne cztery lata.

W ?rod?, 27 listopada, niemiecka chadecja CDU/CSU podpisa?a umow? koalicyjn? z socjaldemokratami z SPD. Zanim zostanie powo?any nowy rz?d przed politykami jest jednak jeszcze jedna przeszkoda do pokonania. Aby umowa koalicyjna by?a wa?na i obowi?zywa?a, musi do 14 grudnia 2013 r. zosta? zatwierdzona w referendum przez cz?onków partii SPD. Dopiero wówczas strony koalicyjne b?d? mog?y og?osi? sukces.

Obie partie próbuj? przekona? swoich wyborców, ?e rozmowy zako?czy?y si? po ich my?li i przyrzeczenia przedwyborcze zosta?y zawarte w umowie.

Najwa?niejsze uzgodnione kwestie to:

P?aca minimalna wysoko?ci 8,50 euro na godzin? maj?ca obowi?zywa? od 2015 r. Umowa koalicyjna przewiduje jednak okres przej?ciowy trwaj?cy do 2017 r., w którym dopuszczalne s? inne regulacje w biedniejszych regionach Niemiec i w wybranych bran?ach.

Koalicjanci doszli te? do porozumienia co do emerytury po 45 latach pracy. Oznacza?oby to, ?e przej?cie na emerytur? by?oby mo?liwe ju? w wieku 63 lat.

Kolejnym wa?nym punktem umowy jest podwy?szenie od 2014 r. emerytury dla matek.

Wiele kontrowersji budzi natomiast inne uzgodnienie, te dotycz?ce podwójnego obywatelstwa. Dzieci urodzone i wychowane w Niemczech maj? w przysz?o?ci mie? prawo do posiadania dwóch paszportów, niemieckiego i kraju z którego pochodz? ich rodzice.

Poza tym zostan? zwi?kszone wydatki na szkolnictwo, przedszkola i infrastruktur?, bez jednoczesnego podwy?szenia podatków.

Dla obcokrajowców podró?uj?cych do Republiki Federalnej umowa koalicyjna przewiduje niemi?? niespodziank? w formie winiety za korzystanie z niemieckich dróg. Przepisy reguluj?ce t? nowo?? maj? zosta? uchwalone w przysz?ym roku i by? zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Tematem poruszanym w rozmowach koalicyjnych by?o te? prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. W przysz?o?ci równie? zwi?zki partnerskie osób tej samej p?ci maj? otrzyma? mo?liwo?? adopcji na tych samych zasadach co tradycyjne ma??e?stwa.

Czy umowa koalicyjna rzeczywi?cie wejdzie w ?ycie, zadecyduj? cz?onkowie SPD. Je?li wszystko przebiegnie tak, jak oczekuje kierownictwo socjaldemokratów, to Niemcy otrzymaj? pod choink? prezent gwiazdkowy w formie nowego rz?du z Angel? Merkel na jego czele.

Dla Polaków wa?na informacja to wprowadzenie p?acy minimalnej i planowana op?ata za korzystanie z niemieckich dróg. Kwestia podwójnego obywatelstwa nas nie dotyczy. Jako obywatele Unii Europejskiej mamy prawo do posiadania dwóch i wi?cej paszportów krajów UE.