Archiv für Januar 2014

Niemcy: ?Kraina miodem i mlekiem p?yn?ca?

Dienstag, 28. Januar 2014

obcokrajowcy-w-niemczech

Od stycznia 2014 r. Bu?garzy i Rumunii maj? wolny dost?p do niemieckiego rynku pracy. Tym samym maj? takie same prawa do ?wiadcze? socjalnych i innych udogodnie? jak Niemcy i inni obywatele Unii Europejskiej w Republice Federalnej. To sprawi?o, ?e wielu niemieckich polityków, g?ównie z chadecji, bije na alarm i szkicuje scenariusze, wed?ug których obywatele tych krajów doprowadz? do ruiny niemiecki system socjalny.

Podobne nastroje prze?yli?my w 2011 r. po zniesieniu okresu przej?ciowego dla Polaków. Historia si? powtarza. W tym miejscu pragn? wyja?ni? o co tu tak naprawd? chodzi. Otó? wed?ug przepisów unijnych, ka?dy obywatel Unii ma prawo do mieszkania i pracowania na terenie ka?dego kraju cz?onkowskiego bez ogranicze?, a co za tym idzie, ma prawo do pe?nego korzystania z danego systemu socjalnego. Równie? wówczas, gdy jest bezrobotny i szuka pracy.

W Niemczech urz?dy pracy interpretuj? jednak unijne paragrafy po swojemu i odmawiaj? cz?sto bezrobotnym obywatelom Unii pomocy finansowej, cho? od 1998 roku taka dyskryminacja jest zabroniona.

Nic dziwnego, ?e spór o zasi?ki ko?czy si? w s?dzie. A jest o co walczy?. Do najwa?niejszych ?wiadcze? socjalnych na terenie Niemiec nale?? bowiem:

Zasi?ek dla bezrobotnych lub socjalny tzw. Arbeitslosengeld II/Sozialgeld lub potocznie tzw. Hartz IV
To w Niemczech podstawowe zabezpieczenie materialne na poziomie minimalnym umo?liwiaj?ce skromne ?ycie osobom zdolnym do pracy zarobkowej. Osoby maj?ce prawo do zasi?ku dla bezrobotnych otrzymuj? Arbeitslosengeld. Osoby bez tego prawa Sozialgeld. Zapomog? otrzymuj? te? osoby zarabiaj?ce mniej ni? minimum potrzebne do godnej egzystencji. W Niemczech kwota która ma gwarantowa? godne ?ycie na poziomie minimalnym to 382 euro miesi?cznie.

Dodatek na dziecko tzw. Kindergeld
Dodatek dla pierwszej dwójki dzieci wynosi miesi?cznie po 184, na trzecie dziecko 190 i na ka?de nast?pne po 215 euro. Dodatek jest wyp?acany do 18 roku ?ycia dziecka lub je?li pociecha studiuje do 25 roku.

Zasi?ek wychowawczy tzw. Elterngeld
Zasi?ek otrzymuje rodzic, który po narodzinach opiekuje si? dzieckiem przez 12 miesi?cy. Je?li matka i ojciec dziel? urlop rodzicielski to okres ten przed?u?a si? o dwa miesi?ce i maksymalnie wynosi 14 miesi?cy. Wysoko?? zasi?ku to oko?o dwóch trzecich dotychczasowych dochodów, tj. przynajmniej 300 i maksymalnie 1800 euro.

Pomoc socjaln? tzw. Sozialhilfe otrzymuj? osoby potrzebuj?ce, niezdolne do pracy z powodu podesz?ego wieku lub np. inwalidztwa. Je?li obcokrajowiec przeprowadzi si? do Niemiec jedynie w celu otrzymywania pomocy socjalnej takowa mu nie przys?uguje.

Dodatek na mieszkanie tzw. Wohngeld
W przypadku, gdy dochody s? zbyt niskie istnieje mo?liwo?? otrzymywania zasi?ku na mieszkanie. Czy jest si? najmuj?cym, czy w?a?cicielem mieszkania nie ma ró?nicy.

Ubezpieczenie zdrowotne
Obywatele Unii zatrudnieni w Niemczech i ich rodzina s? ustawowo ubezpieczeni zdrowotnie. Bezrobotni i emeryci podlegaj? specjalnym przepisom. Prowadz?cy w?asn? dzia?alno?? ubezpieczaj? si? dobrowolnie w pa?stwowych kasach chorych b?d? prywatnych. Je?li s? nieubezpieczeni za wizyt? u lekarza p?ac? sami lub korzystaj? z pomocy lekarzy pracuj?cych spo?ecznie.

Jak poinformowa?a w maju 2013 roku gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) powo?uj?c si? na niemiecki urz?d statystyczny Statistisches Bundesamt najwi?ksz? grup? migrantów w 2012 roku byli Polacy (176 tys.), na drugim miejscu Rumunii (116 tys.) wyprzedzaj?c Bu?garów (59 tys.).