Archiv für März 2014

Ma?y skrawek polsko?ci: Instytut Polski w Düsseldorfie

Freitag, 28. März 2014

instytut-polski-w-dusseldorfie

Jest takie miejsce w stolicy landu Nadrenii Pó?nocnej – Westfalii, gdzie mo?na us?ysze? mow? polsk?, przeczyta? polsk? pras?, pój?? na wystaw? po?wi?con? Polsce i wypo?yczy? polski film lub ksi??k?.

To miejsce znajduje si? w Düsseldorfie, niedaleko Renu przy ulicy Citadellstraße 7. Na dwóch pi?trach w malowniczym budynku o barokowych wn?trzach ju? od 1993 roku ma swoj? siedzib? Instytut Polski. To jeden z wielu instytutów tego typu rozsianych po ?wiecie i finansowanych przez rz?d Polski.

Jego celem jest krzewienie polskiej kultury za granic?, w tym przypadku w Niemczech. Siedmiu pracowników instytutu ma za zadanie organizowanie wystaw, seminariów, wyk?adów, dyskusji oraz innych spotka? kulturalnych, które zainteresowa?yby nie tylko Polaków mieszkaj?cych w Niemczech, ale równie? obywateli niemieckich.

Odwiedzaj?c stron? internetow? instytutu http://www.polnisches-institut.de mo?na si? samemu przekona?, ?e ta misja si? udaje i oferta kulturalna przyjmowana jest z du?ym zainteresowaniem. Po raz pierwszy o tej instytucji us?ysza?am od moich kursantów ucz?cych si? j?zyka polskiego. Przed tygodniem mia?am okazj? instytut odwiedzi? osobi?cie. Zosta?am zaproszona na warsztaty dla nauczycieli j?zyka polskiego jako obcego i ch?tnie skorzysta?am z okazji. Ch?tnie przyje?d?a?abym do instytutu regularnie, aby korzysta? z biblioteki i wypo?ycza? polskoj?zyczn? literatur?. Niestety podró? z Euskirchen do Düsseldorfu trwa w moim przypadku prawie pó?tora godziny. Szkoda. Poprzestan? wi?c na sporadycznych odwiedzinach i mo?e wybior? si? nied?ugo na jakie? kulturalne spotkanie zorganizowane przez instytut. Dlatego te? zaabonowa?am bezp?atn? gazetk? wysy?an? przez instytut poczt? elektroniczn?.

Obok tych s?ów pochwa?y mam jeden punkt krytyki. Niestety strona i gazetka instytutu jest dost?pna tylko w j?zyku niemieckim. Tylko jedna podstrona biblioteki z katalogiem polskim dost?pna jest w naszym j?zyku ojczystym. Dla Polaków nie w?adaj?cych niemieckim lub dopiero si? ucz?cych jest to bariera trudna do pokonania. Mo?e uda?oby si? tu co? zmieni?, tak aby wi?cej Polaków zainteresowa? tym ma?ym skrawkiem polsko?ci i jego interesuj?c? ofert?? Uwa?am propozycj? za godn? przemy?lenia.

Magdalena Kuckertz