Archiv für Oktober 2015

Zasi?ek, potocznie tzw. Hartz IV: nowe przepisy

Samstag, 31. Oktober 2015

urzad-pracy
Foto: Magdalena Kuckertz

Polacy zatrudnieni w Niemczech i op?acaj?cy ubezpieczenie dla bezrobotnych maj? prawo do zasi?ku po utracie pracy. Ten fakt jest znany wszystkim. Tu jednak nast?pi?y ma?e zmiany. Od wrze?nia tego roku niemiecki Urz?d Pracy mo?e si? powo?ywa? na nowe orzecznictwo Europejskiego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci, wyrok z dnia 15.9.2015 r. w sprawie C-67/14.

Obywatelka legitymuj?ca si? szwedzkim paszportem, która pracowa?a w Niemczech par? miesi?cy, jednak mniej ni? rok, po utracie pracy otrzymywa?a zasi?ek dla bezrobotnych. Po paru miesi?cach Urz?d Pracy (Jobcenter) zaprzesta? p?acenia ?wiadcze?. Szwedka mieszkaj?ca w Berlinie zaskar?y?a decyzje urz?du i tym samy przyczyni?a si? do stworzenia nowej podstawy prawej w tym zakresie. Europejski Trybuna?u Sprawiedliwo?ci orzek? po rozpatrzeniu sprawy, ?e niemiecki urz?d ma prawo zaniecha? p?acenia ?wiadcze?, je?li ?wiadczeniobiorca pracowa? na terenie Niemiec krócej ni? 12 miesi?cy.

Ta decyzja dotyczy teraz wszystkich obywateli Unii przebywaj?cych w Niemczech: Kto przepracowa? w Republice Federalnej mnie ni? rok, mo?e od wrze?nia 2015r. liczy? na zasi?ek dla bezrobotnych tylko przez okres sze?ciu miesi?cy. Natomiast obywatele Unii, którzy nigdy nie pracowali w Niemczech i przejechali do Republiki Federalnej celem szukania pracy, mog? wprawdzie stara? si? o ?wiadczenia z zakresu pomocy socjalnej, jednak urz?d ma prawo wnioski te odrzuci?, orzek? Europejski Trybuna?.