Archiv für Juni 2016

Pomoc finansowa przy uznawaniu kwalifikacji

Freitag, 24. Juni 2016

wniosek-o-pokrycie-kosztow

Wielu z nas marzy o karierze, dobrze p?atnej pracy i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Recept na sukces jest wiele i ka?dy z nas musi znale?? t?, która do niego pasuje. Dlatego te? jest to cz?sto d?uga, trudna i bardzo indywidualna droga.

Je?li zdecydujemy si? na budowanie egzystencji zawodowej za granic?, trudno?ci zaczynaj? si? ju? w momencie szukania pracy. Nie tylko j?zyk jest tu przeszkod?, lecz przede wszystkim zagraniczne kwalifikacje zdobyte w ojczy?nie. Polskie cz?onkostwo w Unii Europejskiej daje nam pewne przywileje, na które warto si? powo?a?. Mam tu na my?li nie tylko swobod? poruszania si? na terenie pa?stw cz?onkowskich, ale przede wszystkim swobod? przep?ywu pracowników, ?wiadczenia us?ug i zak?adania przedsi?biorstw.

Wa?nem elementem podczas szukania pracy za granic? jest uznanie kwalifikacji. W Niemczech w zawodach regulowanych, takich jak mistrz w zawodzie rzemie?lniczym, lekarz, piel?gniarka czy opiekun osób starszych, jest to wymagane ustawowo w konkretnych przepisach dotycz?cych danego zawodu.

Niemiecka procedura uznania kwalifikacji jest skomplikowana i niestety bardzo kosztowna. Koszty ponosi sama osoba zainteresowana. Czasami finansowo pomaga pracodawca, co niestety nie jest regu??. Je?li si? jednak takowego nie ma, jest jeszcze jedna mo?liwo??. Osoby zarejestrowane w niemieckim urz?dzie pracy mog? si? zwróci? z wnioskiem o zwrócenie kosztów powsta?ych w procesie uznawania kwalifikacji. Cz?sto s? to koszty t?umacze? dokumentów.

Wniosek nazywa si?: ?Antrag auf Gewährung einer Förderung aus dem Vermittlungsbudget für die Anbahnung einer versicherungspflichtigen Arbeit bzw. einer Ausbildung (§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 44 SGB III). Warto o niego zapyta?.