Portal w j?zku polskim dot. uznawania dyplomów

uznawanie-polskich-kwalifikacji

To dobra informacja dla Polaków mieszkaj?cych w Niemczech lub tam wybieraj?cych si?. Od niedawana dzia?a portal w j?zyku polskim ?Uznanie kwalifikacji w Niemczech? zawieraj?cy najwa?niejsze informacje o uznawaniu zagranicznych dyplomów zawodowych w Republice Federalnej: http://www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl.

Wydawc? polskiego portalu jest Federalny Instytut ds. Kszta?cenia Zawodowego. Strona jest cz??ci? programu ?Integracja przez kwalifikacje? (Integration durch Qualifizierung ? IQ), finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Federalne Ministerstwo Edukacji i Bada? Naukowych oraz Federaln? Agencj? Pracy.

Portal to cz??? niemieckiej strony g?ównej: http://www.anerkennung-in-deutschland.de, o której informowa?am ju? na moim blogu w artykule z 14 kwietnia 2012 r. Strona jest skierowana przede wszystkim do osób, które zdoby?y dyplom zawodowy na zagranicznych uczelniach b?d? w zagranicznych szko?ach i chcia?yby wyja?ni?, czy wykonywanie ich zawodu w Niemczech wi??e si? z konieczno?ci? uzyskania oficjalnej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

W konkretnych sytuacjach uznanie kwalifikacji jest niezb?dne. Dotyczy to przede wszystkim zawodów regulowanych jak lekarz, nauczyciel czy opiekun osób starszych. W innych przypadkach, gdy pracodawca tego nie wymaga, uznanie dyplomu wprawdzie nie jest konieczne, mimo to mo?e jednak zwi?kszy? szanse na rynku pracy w Niemczech.

Do roku 2012 uzyskanie informacji na temat uznania kwalifikacji by?o rzecz? do?? skomplikowan?, gdy? w Republice Federalnej nie ma ogólnokrajowego organu, który by?by odpowiedzialny za rozpatrywanie wszystkich wniosków. W?a?ciwy organ zale?y od miejsca zamieszkania i stosuje w?asny sposób dzia?ania w zale?no?ci od zawodu i kraju zwi?zkowego. Dlatego powstanie strony bardzo u?atwi?o ?ycie zagranicznym pracownikom.

Wa?nym elementem strony jest ?praktyczna wyszukiwarka?. Korzystaj?c z niej u?ytkownik mo?e wpisa? swój zawód i uzyska? na podstawie wskazanego profilu zawodowego informacj? o niemieckim dyplomie, który odpowiada jego kwalifikacjom zdobytym za granic?.

Znalezienie w?a?ciwego organu, do którego nale?y z?o?y? wniosek, wymaga podania miejsca zamieszkania w Niemczech lub miejscowo?ci, gdzie zainteresowany zamierza zamieszka?. Po wpisaniu tej informacji wy?wietla si? adres instytucji, do której nale?y skierowa? wniosek o ocen? równowa?no?ci. Obecnie baza danych posiada ponad 1500 adresów. Ponadto strona zawiera dodatkowe informacje niezb?dne do z?o?enia wniosku.

Portal w j?zyku polskim oferuje jednak tylko podstawowe informacje. ?Praktyczna wyszukiwarka? dost?pna jest niestety tylko w j?zyku angielskim i niemieckim. Równie? wszelkie zapytania skierowane do infolinii podanej na stronie nale?y kierowa? w tych j?zykach. Dlatego przydatno?? strony jest ograniczona i bez znajomo?ci j?zyka angielskiego lub niemieckiego niewiele pomo?e polskiemu pracownikowi.

Kommentieren