P?aca minimalna w Niemczech wynosi 8,50 euro

stawka-minimalna-8,50

Od 1 stycznia 2015 r. obowi?zuje w ca?ych Niemczech ustawowa stawka p?acy minimalnej wysoko?ci 8,50 euro za godzin?. Wprowadzaj?c nowe przepisy Niemcy do??czy?y tym samym do 20 innych pa?stw Unii Europejskiej, które uregulowa?y ustawowo najni?sz? granic? wynagrodzenia. Nowe przepisy przewiduj? jednak nieliczne wyj?tki.

Umowy zbiorowe

W przypadku umów zbiorowych ustawowa stawka 8,50 euro nie b?dzie obowi?zywa? w zawodach, w których zwi?zki zawodowe i pracodawcy podpisali uk?ady taryfowe wa?ne do 31 grudnia 2016 r. Minimalna p?aca wyp?acana b?dzie w zawodach obj?tych tymi umowami dopiero od stycznia 2017 r.

Bezrobotni

Je?li pracodawca zdecyduje si? na zatrudnienie osoby b?d?cej od d?u?szego czasu bez pracy, mo?e przez pierwsze pó? roku wyp?aca? takiemu pracownikowi mniejsz? stawk? godzinow?. Ustawowa stawka minimalna obejmie takiego pracownika dopiero po sze?ciu miesi?cach zatrudnienia.

Pracownicy poni?ej 18-tego roku ?ycia

P?aca minimalna nie obejmuje m?odych ludzi do lat 18-tu, którzy nie zako?czyli nauki. W ten sposób m?odzie? ma zosta? zach?cona do zdobycia zawodu, i do nie podejmowania zatrudnienia bez odpowiedniego wykszta?cenia.

Praktykanci

Na stawk? minimaln? nie mog? te? liczy? osoby odbywaj?ce praktyk? trwaj?c? mniej ni? trzy miesi?ce. Obowi?zuje ona dopiero od czwartego miesi?ca sta?u.

Wyj?tki dotycz? te? osób roznosz?cych gazety. 8,50 euro za godzin? dostan? dopiero od 2017 r. W sektorze piel?gniarskim natomiast obowi?zuje podzia? na stare i nowe landy. Piel?gniarki pracuj?ce w Niemczech Zachodnich zarobi? od 2015 r. 9,40 euro na godzin?, na terenie by?ego DDR tylko 8,65.

Nowa ustawa przewiduje, ?e p?aca minimalna b?dzie co dwa lata zwi?kszana. Zatem kolejna podwy?ka b?dzie mia?a miejsce 1 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy musz? przestrzega? te? polskie firmy zatrudniaj?ce pracowników na terenie Republiki Federalnej.

Kommentieren