Kursy integracyjne ? inwestycja w przysz?o??

lekcja-jezyka-niemieckiego-w-vhs-euskirchen
Kurs integracyjny na VHS Euskirchen

Od 1 maja 2011 r. Polacy mog? bez przeszkód szuka? pracy na terenie ca?ej Unii Europejskiej. Okresy przej?ciowe w Niemczech czy Austrii nale?? do przesz?o?ci. Po wjazdach zarobkowych do Anglii czy Irlandii wielu zastanawia si? teraz nad mo?liwo?ci? pracy u naszych zachodnich s?siadów.

Po dobie kryzysu Niemcy szukaj? wykwalifikowanych pracowników. Na niemieckim rynku pracy obok kwalifikacji zawodowych od obcokrajowców wymagana jest jednak te? znajomo?? j?zyka niemieckiego. Czasami wystarcza angielski, ale takie posady s? tu rzadko?ci?. Dlatego od paru lat istnieje mo?liwo?? intensywnej nauki j?zyka na tak zwanych kursach integracyjnych, które dofinansowywane s? przez Urz?d Federalny ds. Migrantów i Uciekinierów (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF).

Kursy te adresowane s? do obcokrajowców przebywaj?cych legalnie na terenie Republiki Federalnej i pragn?cych si? tu osiedli?. W programie przewidziana jest nie tylko nauka j?zyka. Kursanci ucz? si? tak?e historii Niemiec, poznaj? na konkretnych przyk?adach kultur? niemieckoj?zyczn?. Wyk?adowcy prowadz? tak?e zaj?cia dotycz?ce polityki i systemu politycznego w Niemczech.

kurs-integracyjny-vhs-euskirchen
Kursanci pochodz? z ró?nych krajów

Kurs obejmuje z regu?y 645 godzin lekcyjnych, z czego 600 przeznaczonych jest na nauk? j?zyka i 45 na polityk? i histori? Niemiec. Instytucje prowadz?ce kursy integracyjne to przede wszystkim tzw. Uniwersytety Ludowe (VHS Volkshochschule), finansowane przez gminy i miasta, jak i prywatne szko?y j?zykowe.

Zaj?cia odbywaj? si? z regu?y codziennie przed po?udniem i trwaj? od 5 do 6 godzin lekcyjnych. Kurs ko?czy si? egzaminem j?zykowym na poziomie ?rednio zaawansowanym i umo?liwia zdobycie certyfikatu B1, jak i przewiduje egzamin z wiedzy o polityce, kulturze i historii Niemiec.

Ka?da z instytucji oferuj?cych kursy integracyjne zaprasza zainteresowanych w regularnych odst?pach czasowych na spotkania informacyjne i pomaga w zdobyciu miejsca na kursie jak i jego dofinansowania.

Wi?cej informacji na temat kursów integracyjnych, adresy instytucji, jak i wnioski o miejsce i jego dofinansowanie znajd? Pa?stwo na portalu integracyjnym Urz?du Federalnego ds. Migrantów i Uciekinierów (BAMF) pod adresem:

http://www.integration-in-deutschland.de

4 Kommentare zu „Kursy integracyjne ? inwestycja w przysz?o??“

 1. Ma?gorzata says:

  Witam , mam na imi? Ma?gorzata w lipcu chc? przeprowadzi? si? do Niemiec wraz z ca?? rodzina .Mój m?? pracuje ju? w niemczech legalnie od 9 miesiecy .Mam syna , który w tym roku ko?czy gimnazjim i chceny aby dalej ko?czy? szko?? ju? w niemczech w zawodzie gastronomicznym .
  Potrzebuje pomocy bo niewiem jak mam poza?atwia? sprawy ze szko?? , ja te? chcem uczy? sie j?zyka niemieckiego .
  Prosz? o pomoc .
  Ma?gorzata Markiewicz

 2. admin says:

  Szanowna Pani Ma?gorzato,

  po przyje?dzie do Niemiec i po zameldowaniu si? powinna si? Pani zorientowa?, jakie szko?y znajduj? si? w Pani miejscu zamieszkania lub okolicy. Najszybciej znajdzie Panie list? albo w internecie albo w ksi??ce telefonicznej (np. GelbeSeiten). Nast?pnie osobi?cie skontaktowa?abym si? z dyrektorem szko?y, do której chce Pani pos?a? syna. Potrzebuje on t?umaczenie ostatniego ?wiadectwa, aby dyrektor szko?y móg? zorientowa? si?, jakie ma oceny i na jakim jest poziomie nauczania.

  W Pani przypadku cz?sto pomagaj? urz?dy tj. Ausländeramt, Schulamt lub Jugendamt.
  Co do kursu j?zykowego, to prosz? spyta? w miejscowej Volkshochschule (VHS). To instytucja zajmuj?ca si? kszta?ceniem osób doros?ych i prowadz?ca kursy j?zykowe, te? kursy integracyjne dla obcokrajowców.

  ?ycz? powodzenia i trzymam kciuki

  Magdalena Kuckertz

 3. krzysztof says:

  mam pytanie nie wie Pani na jakiej ulicy dokladnie znajduje sie szkola VHS w ludwigshafen am rein

 4. admin says:

  Szanowny Panie Krzysztofie,
  adres VHS w Ludwigshafen to:

  Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen/Rhein
  Bürgerhof
  67059 Ludwigshafen am Rhein
  Wej?cie od pasa?u na ulicy Bismarck- und Ludwigstraße
  Telefon 0621 504-2632

Kommentieren