Instrukcja obs?ugi

Jak funkcjonuje ten blog?

Jak funkcjonuje ten blog?

Dla polskiego czytelnika nieznaj?cego j?zyka niemieckiego blog ten jest na pierwszy rzut oka troch? nieprzejrzysty. Niestety korzystam z niemieckiego programu, który nie przewiduje, ?e blog b?dzie prowadzony dwuj?zycznie. To moja pierwsza przeszkoda, któr? musia?am przeskoczy?.
 
Postanowi?am pisa? teksty dla polskich czytelników o Niemczech i – je?li zaistnieje taka potrzeba ? o innych krajach niemieckoj?zycznych w j?zyku polskim i dla niemieckich odbiorców o Polsce w j?zyku niemieckim. To drugie wyzwanie. Ob?o?y?am si? s?ownikami w obu j?zykach, czasopismami, gazetami oraz inn? literatur? i pisze – mam nadzieje – ciekawe teksty.
 
Mia?am pewien problem ze struktur? bloga. Jak uporz?dkowa? kategorie i w nich zamieszczone teksty w obu j?zykach? Program nie odró?nia niemieckiego od polskiego i umieszcza kategorie z opublikowanymi w nich artyku?ami w kolejno?ci alfabetycznej. Musia?am wi?c przechytrzy? technik?, co po cz??ci mi si? uda?o. Pod funkcj? ?Kategorien? znajd? wi?c Pa?stwo najpierw kategorie w j?zyku polskim, a nast?pnie w j?zyku niemieckim.
 
Wchodz?c na stron? zobacz? Pa?stwo artyku?y polskie i niemieckie umieszczone jeden pod drugim wed?ug daty publikacji. To ustawienie standardowe, które mo?na jednak szybko zmieni?. W tym miejscu musz? wyja?ni? par? s?ówek. Prosz? spojrze? na prawy róg bloga. Tu znajd? Pa?stwo od góry nast?puj?ce funkcje:
 
?Suche? – szukam
?Seiten? ? strony
?Archiv? ? archiwum tekstów
?Kategorien? ? kategorie tematyczne
 
Nieco poni?ej – pod ?Meta? – znajd? Pa?stwo dwie wa?ne funkcje:
 
?Registrieren? ? rejestracja, jako u?ytkownik
?Anmelden? ? logowanie na stronie.
 
Aby ze wszystkich tekstów, które ukaza?y si? na blogu, wyszuka? tylko te w j?zyku polskim, wystarczy klikn?? po prawej stronie na ?Artyku?y w j?zyku polskim?. Pod tym has?em s? uporz?dkowane ? wszystkie – teksty po polsku. Prosz? si? nie zra?a? liczb? stoj?c? obok tego has?a. Liczba ta wskazuje jedynie, ile tekstów zakwalifikowa?am jako kategoria g?ówna tj. ?Artyku?y w j?zyku polskim?. Jako podkategorie ukazuj? si? tu jeszcze pozosta?e teksty z dziedziny np. gospodarki, polityki, kultury, j?zyka i historii. Teksty podkategorii niestety nie s? uwzgl?dnione w liczbie podanej w nawiasie.
 
I jeszcze jedno: pod funkcj? ?Registrieren? mog? si? Pa?stwo zarejestrowa? za darmo na blogu i aktywnie w nim uczestniczy?. Przy kolejnych odwiedzinach strony wystarczy si? tylko zalogowa?.

Do zobaczenia w necie!
Magdalena Kuckertz