Polsko-niemiecki blog

autorka blogu

autorka blogu

Dla wielu z nas Niemcy s? krajem, o którym tak na prawd? nie wiele wiemy. Informacje o naszych niemieckich s?siadach czerpiemy wi?c z nie zawsze obiektywnych mediów: telewizji, radia i gazet. Czasem dowiadujemy si? czego? nowego od znajomych lub rodziny. Czy jednak nasze wyobra?enie o Republice Federalnej odzwierciedla si? w rzeczywisto?ci? Trudno powiedzie?, je?li si? nie zna j?zyka niemieckiego i nie jest si? rezydentem tego kraju.
 
Ja mam to szcz??cie, ?e w?adam tym j?zykiem. Od pewnego czasu mieszkam te? w Niemczech. Jako rodowita Polka przesz?am wszystkie etapy integracji w mojej nowej ojczy?nie. Moja pasja sta?a si? zawodem. Brzmi to banalnie, ale jest rzeczywisto?ci?. Jestem t?umaczem przysi?g?ym j?zyka niemieckiego. Ucz? polskiego Niemców i niemieckiego obcokrajowców, którzy tak jak ja osiedlili si? w Nadrenii Pó?nocnej-Westfalii. Poza tym s?u?? rad? w projektach polsko-niemieckich.
 
W tym blogu chcia?abym si? podzieli? moim do?wiadczeniem, przyczyni? si? do polepszenia wspó?pracy mi?dzy naszymi krajami i obali? niechlubne mity rozpowszechniane przez Polaków i Niemców, które s? niezgodne z prawd? i które szkodz? tak naprawd? nam wszystkim.
 
Zapraszam czytelników do wspó?pracy. Pa?stwa teksty i komentarze ch?tnie umieszcz? na ?amach blogu. Tematyka tej strony obejmuje problemy polsko-niemieckie z dziedziny polityki, kultury, historii, j?zyka, spo?ecze?stwa i gospodarki.
 
J?zykiem przewodnim tej strony jest wprawdzie j?zyk niemiecki, gdy? wi?cej Polaków w?ada niemieckim ni? Niemców polskim. Prosz? si? jednak tym nie zra?a?. Testy polskie, które mog? by? interesuj?ce dla niemieckich czytelników, ch?tnie przet?umacz? na niemiecki.

W nadziei na ?ywy odzew czytelników, interesuj?ce teksty i komentarze
pozdrawiam

Magdalena Kuckertz
email: blog@PolonusGermanus.de
Magdalena Kuckertz