Poświadczenia

Poświadczenie tłumaczeń

Zanim przedłożymy w urzędzie lub sądzie dokumenty wystawione w języku obcym, należy je wcześniej oddać do przetłumaczenia. W tym przypadku mamy zazwyczaj do czynienia z dokumentacją urzędową, dlatego też zgodność tłumaczenia z oryginałem musi zostać poświadczona przez tłumacza do tego uprawnionego na podstawie obowiązujących przepisów.

Tłumaczenia potocznie określane jako tłumaczenia przysięgłe mają szczególną wartość dowodową. Tłumacz uprawniony do ich sporządzania może poświadczać zarówno swoje tłumaczenia, jak i tłumaczenia obce, zgodnie z §7 Ustawy o tłumaczach ustnych i pisemnych obowiązującej w Nadrenii Północnej-Westfalii od 1.3.2008 roku.

W formule poświadczenia tłumacz jest zobowiązany zaznaczyć, czy przetłumaczony dokument jest oryginałem lub czy tłumaczenie dotyczy tylko fragmentu tekstu, jak i wskazać szczególne cechy przetłumaczonego dokumentu. Dotyczy to przede wszystkim nieczytelnych słów, zmian i opuszczeń w tekście, o ile nie zostało to już zaznaczone w samym tłumaczeniu.

W Niemczech tłumacze przysięgli są ustanawiani przez prezesa Sądu Krajowego lub prezesa Wyższego Sądu Krajowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania po sprawdzeniu ich kompetencji osobowej i zawodowej. W zależności od landu tytułują się oni jako „beeidigte/r”, „vereidigte/r”, „ermächtigte/r” lub „öffentlich bestellte/r Übersetzer/in”, co odpowiada polskiej nazwie „tłumacz przysięgły”.

Jeśli Państwa dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego z języka polskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski, mogą Państwo osobiście zlecić firmie PolonusGermanus wykonanie takiego tłumaczenia, bądź przesłać dokument do przetłumaczenia listem poleconym. Gotowe tłumaczenie wraz z oryginałem i rachunkiem zostanie Państwu odesłane pocztą w ciągu kilku dni na podany przez Państwa adres.